Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Charakter studia VOŠ - dálková forma studia

Vyšší odborná škola vznikla při SPŠE v Olomouci od školního roku 1996-97. Záměrem školy je nabídnout kvalitním a prakticky zaměřeným absolventům středních škol v regionu, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, možnost dalšího studia. VOŠ chce zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Pro každý školní rok se dle zájmu otevírá max. 1 třída dálkového studia oboru 26-47-N/.. Informační technologie, aplikace výpočetní techniky se zaměřením:
 • ekonomika (E)
Dálková forma studia na vyšší odborné škole trvá 3,5 ročníku. Studium je určené pro absolventy všech typů středních škol s maturitou. U dálkového studia probíhá výuka podle časového harmonogramu pro příslušný školní rok. Studium je ukončeno absolutoriem podle příslušných právních norem a poskytuje vyšší odborné vzdělání s certifikátem vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa s označením absolventa Diplomovaný specialista, DiS.

Formy výuky:
 • dálková forma studia je založena na výukových jednotkách vedených v prezenční či distanční formě (cca 1x za měsíc) a podpořena významným podílem samostudia,
 • účast studentů na výukových jednotkách je evidována,
 • praktická cvičení s povinnou účastí se odehrávají v odborných učebnách školy,
 • studentům jsou k dispozici individuální konzultace v průběhu celého studia.
Klasifikace studia probíhá podle učebního plánu po každém oddobí ve zkouškovém období formou průběžného hodnocení, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. Způsob zkoušení určí každý vyučující sám podle povahy předmětu (forma ústní, písemná, praktická práce atd.), hodnocení je čtyřstupňové.

Profil absolventa - ekonomika - dálková forma studia

Absolventi zaměření ekonomika jsou určeni pro výkon středních a vyšších hospodářských funkcí v podnicích, středních funkcí konstrukčního a technického charakteru v oborech s výpočetní technikou případně i jiné funkce vyžadující vyšší znalosti z oboru výpočetní techniky, ekonomiky a managementu. Mohou se uplatnit v počítačových firmách jako prodejci nebo servisní technici s úrovní praktických znalostí srovnatelných s absolventy VŠ.

Předměty - ekonomika - dálková forma studia

Povinné předměty společného základu:
 • Anglický / Německý jazyk
 • Anglická / Německá konverzace
 • Matematika
 • Management
 • Marketing
 • Výpočetní technika
 • Počítačová grafika
 • Datové sítě
 • Volitelný blok IT
 • Hardware počítačů
 • Právo
 • Databázové sytémy
 • Seminář k absolventské práci
 • Praxe externí

Povinně volitelné předměty odborného zaměření:

 • Ekonomika
 • Psychologie
 • Bankovnictví
 • Pojišťovnictví
 • Daně
 • Aplikace databázových systémů
 • Účetnictví
 • Ekonomika
 • Evropská integrace
 • Veřejná správa

Nepovinně volitelné předměty:

 • Tělesná výchova
 • Seminář k 3D tisku

Plán učiva - ekonomika - dálková forma studia

Studijní obor: 26-47-N/.. Informační technologie, aplikace výpočetní techniky
Odborné zaměření: Ekonomika

Předměty: Období
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 
 
 
Povinné předměty:
 
 
 
Anglický jazyk 14k 14z 14k 14z 14k 14z 14z
 
Anglická konverzace 7p 7p 7p 7p 7p 7p -
 
Německý jazyk 14k 14z 14k 14z 14k 14z 14z
 
Německá konverzace 7p 7p 7p 7p 7p 7p -
 
Matematika 12k 11zk 7k 7zk - - -
 
Management 7zk - - - - - -
 
Marketing - 7zk - - - - -
 
Výpočetní technika 10/7z 7/7z 7/7z 7/7z - - -
 
Počítačová grafika - - - - 11/11z 11/11z 11z
 
Datové sítě 4zk - 4zk 4z 11/7zk 11/7z 11z
 
Volitelný blok IT - - 11/7z 11/7z - - -
 
Hardware počítačů 7 7zk 7 7zk 7 7zk 7zk
 
Právo - - 7 7zk 7z 7zk -
 
Databázové systémy 10/7k 7/7k - - - - -
 
Seminář k absolventské práci - - - - 2z 3z 3z
 
Praxe - externí - - - - 1 týden 1 týden -
 
 
 
Volitelné zaměření:
 
 
 
Psychologie - - - - 7zk 11zk -
 
Bankovnictví 7zk 7zk - - - - -
 
Pojišťovnictví - - 4z 7zk - - -
 
Daně 10zk 11zk - - - - -
 
Aplikace databázových systémů - - 7/7z 7/7z 7/7k 7/7k -
 
Účetnictví 11/4k 14/7k 14k 14k 14k 14k 14k
 
Ekonomika 11/7k 14/7k 7 14zk 11zk 7zk 7zk
 
Evropská integrace - - - - - 7zk -
 
Veřejná správa - - 7zk - - - -
 
 
 
Celkem hodin: 110/25 110/28 103/21 106/21 98/25 106/25 67/0

Vysvětlivky:
p - průběžné hodnocení
z - zápočet
k - klasifikovaný zápočet
zk - zkouška

Absolutorium - ekonomika - dálková forma studia

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem podle § 101 a § 102 Školského zákona. Absolutorium se koná po 7. období a je rozděleno do tří částí:

 • obhajoba a prezentace absolventské práce - komisionální zkouška ve formě diskuse nad závěry absolventské práce podle vypracovaného oponentského posudku
 • zkouška z cizího jazyka
 • zkouška z odborných předmětů (Hardware počítačů, Ekonomika, Účetnictví)

Téma absolventské práce si student volí na začátku 6. období z praxe, zaměřuje se na ekonomickou problematiku malých a středních firem, popřípadě organizací ve státní správě. Absolventské práce jsou zaměřeny například na analýzu hospodaření, marketing, personální management firem. Ve státní správě se zaměřuje na rozbor hospodaření v příspěvkových a rozpočtových organizacích (obec, škola).

Po úspěšném ukončení absolutoria obdrží absolvent vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa s označením Diplomovaný specialista, DiS a Europass – dodatek k diplomu, který obsahuje informace o druhu a úrovni kvalifikace a dosažených výsledcích. Tento dodatek se vystavuje v českém a anglickém jazyce.

Back to top