Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

logo1


Název projektu: Zvyšování kvality výuky cizích jazyků

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0177

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

 

Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické. Dále byl projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích. Byly naplněny tyto čtyři klíčové aktivity:
KA-1 Čtenářská dílna.
V rámci projektu byly vytvořeny a ověřeny ve výuce sady výukových materiálů, které budou i nadále používány pro výuku. Při tvorbě materiálů a jejich ověřování se tvůrci zdokonalili v ovládání digitálních programů a v ovládání techniky potřebné k jejich vytvoření. V neposlední řadě došlo k obnovení a doplnění digitální techniky potřebné pro tvorbu a prezentaci vytvořených materiálů, která bude pro výuku používána i nadále. Do školní knihovny bylo díky tomuto projektu zakoupeno 125 knih. Tři tituly po 31 kusech, dva tituly po 16 kusech, aby žáci mohli s knihou pracovat. Prioritně byly zakoupeny knihy, které jsou zahrnuty v našem školním seznamu literárních děl určených k Ústní maturitní zkoušce z ČJL. Všechny tyto knihy máme v seznamu maturitní četby.
KA-2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Kurz byl organizován ve skupinách po 4 studentech. Témata kurzu: Naslouchání, mluvení, výslovnost, čtení, psaní, slovník, a gramatika. Interaktivní výuka podle společných evropských rámcových osnov centra pro dospělé v St.Julian's na Maltě. Kurz byl zaměřen na zlepšení všeobecných znalostí angličtiny. Vzhledem k zaměření na výuku odborných technických předmětů je znalost angličtiny pro další rozvoj nových poznatků v technice nezbytná. Tyto cíle byly naplněny. Doklad o absolvování byl vydán po skončení kurzu.
KA-3 Zahraniční stáž
Stáž probíhala na Žilinské universitě v Žilině ve Slovenské republice. Vzhledem k zaměření naší školy byla vybrána fakulta elektrotechniky a na ní katedry, které se blíží zaměření naší školy. Naším cílem bylo navštívit prostředí, do kterého odchází naši absolventi. Zajímali jsme se o míru připravenosti našich absolventů pro vysokoškolské studium. Byli jsme seznámeni se strukturou university a postavením fakulty elektrotechniky. Pro nás nové a zajímavé byly ukázky vědeckého výzkumu na katedrách, zejména na katedře fyziky.
KA-4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Studenti byli 4 dny v Londýně, kde poznávali jeho reálie a 9 hodin se učili v jazykové škole, kde pracovali ve 3 skupinách , do kterých byli rozděleni podle předem vyhodnocených testů. Výuka byla zaměřena na konverzaci, čtení a rozbor textu, zábavnou formou si procvičovali a zdokonalovali své schopnosti. Díky pobytu v rodinách si procvičili konverzaci a seznámili se s běžným životem v anglických rodinách. Podobný pobyt by potřebovali absolvovat všichni studenti naší školy .

 

Výzva k podání nabídek: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii (Londýně)
Výsledek výzvy k podání nabídek: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii (Londýně)

Back to top