Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Digitální škola: ICT ve výuce technických předmětů

Cílem projektu  Digitální škola je zlepšení stávajících podmínek pro využívání ICT pro studenty a pedagogy jak ve výuce, tak v rámci mimoškolních aktivit, čímž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění výuky i zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Mezi hlavní aktivity projektu patří vytvoření podmínek pro zavádění ICT, tvorba inovativních metodik, modulové výuky, interaktivního informačního systému, digitálních učebních textů, interaktivních učebních opor, technologická a softwarová podpora, vše s důrazem na technické vzdělávání. Významnou prvotní fází projektu bude pilotní ověření včetně vyžadovaného proškolení pedagogických pracovníků i žáků v kurzech počítačové gramotnosti  a multimediální webový portál s e-learningovými aplikacemi a digitálními podklady pro výuku (elektronické podpory, digitální učebnice atd.). Implementace ICT do výuky a užívání nových digitálních výukových zdrojů je v souladu s požadavkem na moderní metody a postupy při výuce technických předmětů.
Projekt vzniká a bude se realizovat na VOŠ a SPŠE Olomouc ve spolupráci s partnerskými školami SPŠ a SOU Prostějov, SPŠ Přerov, SPŠE Mohelnice a VOŠ a SPŠ Šumperk, kde ve třídách druhého ročníku žáci dostanou notebooky, které jim nahradí klasické učebnice a sešity pro matematiku, fyziku, elektroniku a angličtinu.
Přehled tiskových zpráv:

Technická angličtina pro střední průmyslové školy se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství

Cílem projektové odborně zaměřené výuky anglického jazyka mezi partnerskými školami VOŠ a SPŠE a SPŠS v Olomouci je naučit žáky bez zábran komunikovat v anglickém jazyce a přitom fundovaně řešit specifické otázky z oblasti výpočetní techniky, strojírenské technologie, elektrotechnologie a jejich vzájemného propojení pro potřeby výrobní praxe a národního i evropského trhu práce. První fáze projektu bude věnována vývoji a tvorbě odborně zaměřených výukových materiálů textového charakteru, které se stanou základem pro zcela novou odbornou učebnici orientovanou na elektrotechniku, výpočetní techniku a strojírenství. Druhá etapa projektu (šk. rok 2009/2010) bude věnována pilotnímu programu ověřování metodické kvality a validity odborných textů, a to jak formou aktivní účasti žáků v praktické výuce angličtiny a výše zmíněných odborných předmětů, tak i na základě dotazníků, testových cvičení či besed všech účastníků projektu.

Back to top