Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Charakter studia - Elektrotechnika

V letošním školním roce budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku denního studia atraktivního studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika - Automatizační a komunikační systémy.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:

 • absolventy 9. tříd ZŠ (vhodné i pro dívky)
 • pro studenty 4. ročníků víceletých gymnázií v rámci přestupu
Další zajímavosti studia:
 • odborné studium zaměřeno na elektrotechniku, hardware počítačů, počítačové sítě, programování, přenos dat, optické a mobilní komunikace,
 • volba zaměření po 2. ročníku - automatizace nebo komunikace,
 • rozšířená výuka cizích jazyků, odborná angličtina,
 • využívání nových moderních vyučovacích metod (podpůrný e-learning),
 • dělená výuka v odborných laboratořích, cizích jazycích a tělesné výchově,
 • povinná lékařská prohlídka (bez záchvatových onemocnění a poruchy barvocitu).

Profil absolventa - Elektrotechnika

Absolvent školního vzdělávacího programu Automatizační a komunikační technika se uplatní zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích:

 • při návrhu, výrobě a údržbě elektrotechnických zařízení
 • při projektování,výstavbě, provozování a údržbě datových a telekomunikačních sítí
 • při výstavbě a provozu v sítích mobilních operátorů
 • při využívání výpočetní techniky v elektrotechnických, ale i jiných aplikacích včetně programování a řízení procesů
 • při provozu a údržbě výpočetní techniky
 • při prodeji a servisu elektronických, elektrotechnických zařízení a prostředků výpočetní techniky
 • při návrhu, výrobě a provozu automatizovaných pracovišť
 • při návrhu, provozu a servisu měřících, řídících a automatizovaných systémů
 • při měření a diagnostice elektrických a neelektrických veličin
 • při projektování a realizaci zabezpečovacích zařízení
 • při elektroinstalačních činnostech

Plán učiva - Elektrotechnika

Učební plán s přehledem předmětů: 


Poznámka:

 • vyučovací předmět cizí jazyk I. je pokračováním anglického jazyka ze základní školy,
 • ve vyučovacím předmětu cizí jazyk II. si žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy,
 • při výuce cizích jazyků se třídy dělí do skupin,
 • dělení hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví ředitel školy podle platných předpisů MŠMT, BOZP a finančních možností školy.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

U zkoušek společné části všechny zkoušky svou náročností odpovídají platným katalogům požadavků pro rok 2018/19 (viz.www.novamaturita.cz.)

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek se nabízí tyto jazyky: anglický, německý, a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Elektrotechnika

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

3 povinné zkoušky:
1. praktická zkouška z odborných předmětů
2. odborný blok
3. elektrotechnická měření nebo výpočetní technika nebo matematika*

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, elektrotechnická měření, výpočetní technika

Praktická zkouška z odborných předmětů je konána formou praktické zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. O formě zkoušky u konkrétního žáka rozhoduje ředitel školy podle předem daných pravidel.

Zkouška z odborného bloku je konána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Témata jsou náplní učebních předmětů KPD a EPO.

 1. povinná zkouška je volitelná z nabídky, je konána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Témata zkoušky z elektrotechnických měření jsou náplní učebních předmětů ELK, ELM. Témata zkoušky z výpočetní techniky jsou náplní učebních předmětů VYT, PRG, CIT, MIT. Témata zkoušky z matematiky jsou náplní učebního předmětu matematika.

*Matematiku lze volit v případě, že není vybrána ve společné části MZ.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Back to top