Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Charakter studia - Elektrotechnika

Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku denního studia atraktivního studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a informační systémy.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:

 • absolventy 9. tříd ZŠ (vhodné i pro dívky)
 • pro studenty 4. ročníků víceletých gymnázií v rámci přestupu

Další zajímavosti studia:
 • odborné studium zaměřeno na elektrotechniku, hardware počítačů, počítačové sítě, programování, přenos dat, optické a mobilní komunikace
 • rozšířená výuka cizích jazyků, odborná angličtina
 • využívání nových moderních vyučovacích metod (podpůrný e-learning)
 • dělená výuka v odborných laboratořích, cizích jazycích a tělesné výchově
 • povinná lékařská prohlídka (bez záchvatových onemocnění a poruchy barvocitu)

Profil absolventa - Elektrotechnika

Absolvent školního vzdělávacího programu Počítačové a informační systémy se uplatní zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích:

 • při návrhu, výrobě a údržbě elektrotechnických zařízení
 • při projektování,výstavbě, provozování a údržbě datových a telekomunikačních sítí
 • při výstavbě a provozu v sítích mobilních operátorů
 • při využívání výpočetní techniky v elektrotechnických, ale i jiných aplikacích včetně programování a řízení procesů
 • při provozu a údržbě výpočetní techniky
 • při prodeji a servisu elektronických, elektrotechnických zařízení a prostředků výpočetní techniky
 • při návrhu, výrobě a provozu automatizovaných pracovišť
 • při návrhu, provozu a servisu měřících, řídících a automatizovaných systémů
 • při měření a diagnostice elektrických a neelektrických veličin
 • při projektování a realizaci zabezpečovacích zařízení
 • při elektroinstalačních činnostech

Plán učiva - Elektrotechnika

Učební plán
info_uc_plan
Poznámka:

 • vyučovací předmět cizí jazyk I. je pokračováním cizího jazyka ze základní školy
 • ve vyučovacím předmětu cizí jazyk II. si žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy
 • při výuce cizích jazyků se třídy dělí do skupin
 • dělení hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví ředitel školy podle platných předpisů MŠMT, BOZP a finančních možností školy

 

Maturita - Elektrotechnika

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část maturitní zkoušky
 
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk  nebo matematika
max.  nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
U zkoušek společné části  všechny zkoušky svou náročností odpovídají platným katalogům požadavků pro rok 2015/16 (viz. www.novamaturita.cz.)
Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek se nabízí tyto jazyky: anglický, německý, a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Elektrotechnika
 
Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.
 
3 povinné zkoušky:
1. praktická zkouška z odborných předmětů
2. odborný blok
3. elektrotechnická měření nebo výpočetní technika nebo matematika
max.  2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika,  fyzika, chemie, elektrotechnická měření , výpočetní technika, matematika+
 
Praktická zkouška z odborných předmětů je konána formou praktické zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. O formě zkoušky u konkrétního žáka rozhoduje ředitel školy na základě doporučení vyučujících odborných předmětů.
Zkouška z odborného bloku je konána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Témata jsou náplní učebních předmětů KPD a EPO.
3. povinná zkouška je volitelná z nabídky, je konána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Témata zkoušky z elektrotechnických měření jsou náplní učebních předmětů ELK a ELM. Témata zkoušky z výpočetní techniky jsou náplní učebních předmětů VYT, PRG, CIT, MIT. Témata zkoušky z matematiky jsou náplní učebního předmětu matematika.
Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.
 

Back to top