Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Charakter studia - Technické lyceum

V letošním školním roce bude otevřena jedna třída 1. ročníku denního studia atraktivního studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum.


Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:
 • absolventy 9. tříd ZŠ (vhodné i pro dívky)
 • pro studenty 4. ročníků víceletých gymnázií v rámci přestupu
Další zajímavosti studia:
 • široký základ všeobecně-vzdělávacích předmětů,
 • odborné studium zaměřeno na na matematiku, fyziku, programování, počítačové sítě, prezentační dovednosti,
 • vlastní profilace - volba bloku odborných předmětů (elektrotechnika, počítačové systémy, databázové a informační systémy),
 • výuka IT se zaměřením na programování po celou dobu studiua (samostatná práce),
 • dělená výuka v odborných laboratořích, tělesné výchovy a cizích jazycích.

Profil absolventa - technické lyceum

Profil absolventa technického lycea:

 • absolvent technického lycea je připraven ke studiu na všech vysokých a vyšších odborných školách zejména pak technických oborů
 • pro další studium získává dobré základy přírodovědných předmětů - matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky
 • na základě získaných poznatků z technických oborů má představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě
 • absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce
 • uplatní se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek a technické dokumentace, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu

Plán učiva - Technické lyceum

Učební plán s přehledem předmětů: 


Poznámka:

 • vyučovací předmět cizí jazyk I. je pokračováním anglického jazyka ze základní školy
 • ve vyučovacím předmětu cizí jazyk II. si žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy
 • při výuce cizích jazyků se třídy dělí do skupin.
 • dělení hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví ředitel školy podle platných předpisů MŠMT, BOZP a finančních možností školy
 • struktura volitelných bloků pro daný školní rok je v kompetenci ředitele školy

Maturita - Technické lyceum

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Společná část maturitní zkoušky
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika
U zkoušek společné části všechny zkoušky svou náročností odpovídají platným katalogům požadavků pro rok 2018/19 (viz.www.novamaturita.cz.)
Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek se nabízí tyto jazyky: anglický, německý, a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky pro obor Technické lyceum

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

3 povinné zkoušky:
1. praktická zkouška z odborných předmětů
2. volitelná zkouška z nabídky
3. volitelná zkouška z nabídky

nabídka: fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, odborný blok, výpočetní technika, matematika, anglický jazyk

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika,  fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, odborný blok, výpočetní  technika, občanská nauka

Praktická zkouška z odborných předmětů je konána formou maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

 1. a 3. povinná zkouška je volitelná z nabídky, je konána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Témata zkoušky z odborného bloku jsou náplní učebních předmětů PSK a DBS. Témata zkoušky z výpočetní techniky jsou náplní učebních předmětů VYT, PRG, CAD, součástí zkoušky je písemná část. Anglický jazyk a matematiku nelze současně volit ve společné i profilové části.
Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Back to top