Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Charakter studia VOŠ - dálková forma studia

Vyšší odborná škola vznikla při SPŠE v Olomouci od školního roku 1996-97. Záměrem školy je nabídnout kvalitním a prakticky zaměřeným absolventům středních škol v regionu, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, možnost dalšího studia. VOŠ chce zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Pro každý školní rok se otevírá 1 třída dálkového studia oboru 26-47-N/02 Informační technologie, aplikace výpočetní techniky odborné zaměření:
 • telekomunikace a automatizace (T)

Dálková forma studia na vyšší odborné škole trvá 3,5 ročníku. Studium je určené pro absolventy všech typů středních škol s maturitou. U dálkového studia probíhá výuka podle časového harmonogramu pro příslušný školní rok. Studium je ukončeno absolutoriem podle příslušných právních norem a poskytuje vyšší odborné vzdělání s certifikátem vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa s označením absolventa Diplomovaný specialista, DiS.

Formy výuky:
 • přednášky, které jsou povinné z 80 %, u společných předmětů se jich účastní studenti obou oborů
 • semináře z teoretických předmětů s povinnou účastí 80 %
 • praktická cvičení s povinnou účastí, kdy se výuka dělí do menších pracovních skupin
 • individuální konzultace
Klasifikace studia probíhá podle učebního plánu po každém oddobí ve zkouškovém období formou průběžného hodnocení, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. Způsob zkoušení určí každý vyučující sám podle povahy předmětu (forma ústní, písemná, praktická práce atd.), hodnocení je čtyřstupňové.

Profil absolventa - telekomunikace a automatizace - dálková forma studia

Absolventi oboru telekomunikace a automatizace jsou určeni pro střední a vyšší technické funkce se zaměřením na všechny typy telekomunikačních a datových sítí, nových digitálních spojovacích a přenosových systémů, radioreléových systémů i optických sítí a tras. Získané ekonomické a jazykové znalosti mohou uplatnit ve funkcích manažerů a vedoucích pracovníků.

Předměty - telekomunikace a automatizace - dálková forma studia

Předměty společného základu:
 • Anglický / Německý jazyk
 • Anglická/Německá konverzace
 • Matematika
 • Management
 • Marketing
 • Výpočetní technika
 • Počítačová grafika
 • Datové sítě
 • Volitelný blok IT
 • Hardware počítačů
 • Právo
 • Databázové systémy
 • Seminář k absolventské práci
 • Praxe - externí

Předměty odborného zaměření:
 • Spojovací technika
 • Základy digitální techniky a optoelktroniky
 • Číslicová a mikroprocesorová technika
 • Elektrotechnika
 • Základy akustiky a videa
 • Bezdrátové systémy
 • Přenosové systémy
 • Optické komunikace

Plán učiva - telekomunikace a automatizace - dálková forma studia

Studijní obor: 26-47-N/02 Informační technologie, aplikace výpočetní techniky
Odborné zaměření: telekomunikace a automatizace

Předměty: Období
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 
 
 
Povinné předměty:
 
 
 
Anglický jazyk 14k 14z 14k 14z 14k 14z 14z
 
Anglická konverzace 7p 7p 7p 7p 7p 7p -
 
Německý jazyk 14k 14z 14k 14z 14k 14z 14z
 
Německá konverzace 7p 7p 7p 7p 7p 7p -
 
Matematika 12k 11zk 7k 7zk - - -
 
Management 7zk - - - - - -
 
Marketing - 7zk - - - - -
 
Výpočetní technika 10/7z 7/7z 7/7z 7/7z - - -
 
Počítačová grafika - - - - 11/11z 11/11z 11z
 
Datové sítě 4zk 4 4zk 4z 11/7zk 11/7z 11z
 
Volitelný blok IT - - 11/7z 11/7z - - -
 
Hardware počítačů 7 7zk 7 7zk 7 7zk 7zk
 
Právo - - 7 7zk 7z 7zk -
 
Databázové systémy 10/7k 7/7k - - - - -
 
Seminář k absolventské práci - - - - 2z 3z 3z
 
Praxe - externí - - - - 1 týden 1 týden -
 
 
 
Volitelné zaměření:
 
 
 
Spojovací technika - - 14zk 18zk - - -
 
Základy digitální techniky a optoelektroniky 11zk 11zk - - - - -
 
Číslicová a mikroprocesorová technika - 7k - - - - -
 
Elektrotechnika 14k 7zk - - - - -
 
Základy akustiky a video 14/7zk 14/7zk - - - - -
 
Bezdrátové systémy - - - - 21zk 21zk 14zk
 
Přenosové systémy - - 14zk 18zk 21/7zk 25/7zk 7zk
 
Optické komunikace - - 14/7k 14/7k - - -
 
 
 
Celkem hodin: 110/21 103/21 106/21 114/21 101/25 106/25 67/0

Vysvětlivky:
p - průběžné hodnocení
z - zápočet
k - klasifikovaný zápočet
zk - zkouška

Absolutorium - telekomunikace a automatizace - dálková forma studia

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem podle § 101 a § 102 Školského zákona. Absolutorium se koná po 7. období a je rozděleno do tří částí:

 • obhajoba a prezentace absolventské práce - komisionální zkouška ve formě diskuse nad závěry absolventské práce podle vypracovaného oponentského posudku
 • zkouška z cizího jazyka
 • zkouška z odborných předmětů (Hardware počítačů, Bezdrátové systémy, Přenosové systémy)

Téma absolventské práce si student volí na začátku 6. období z praxe, zaměřuje se na telekomunikační problematiku malých a středních firem, popřípadě organizací ve státní správě. Jedná se zejména o problematiku zavedení počítačových sítí, zabezpečení objektů, tvorbu www-stránek, apod..

Po úspěšném ukončení absolutoria obdrží absolvent vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa s označením Diplomovaný specialista, DiS a Europass – dodatek k diplomu, který obsahuje informace o druhu a úrovni kvalifikace a dosažených výsledcích. Tento dodatek se vystavuje v českém a anglickém jazyce.

Back to top