Podle Vyhlášky 10/2005 Sb. § 14 , odst. 1 , je stanovena výše úplaty za vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí za školní rok 3.000 Kč.

Student uhradí školné (§ 15 , odst. 1) přímou platbou ve dvou splátkách

  • nejpozději do 15. října za zimní období září – leden a nejpozději do 15. února za letní období únor – srpen,
  • přijatý uchazeč o studiu musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Finanční částku 1.500 Kč složí student na kterékoliv bankovní pobočce, poště nebo převodem z účtu na účet školy č.ú. 155 831 351/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (5místné, viz ISIC karta), specifický symbol = 6020331. Potvrzení o zaplacení školného předloží se studijním průkazem ročníkovému třídnímu při zápisu do dalšího ročníku (zimní období) a při kontrole splněných povinností zimního období (letní období).

Student může podle § 14 , odst. 1, zažádat o snížení školného (50 %) pokud v minulém školním roce dosáhl průměrného prospěchu do 1,50 nebo pokud po zaplacení školného klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které student žije pod 1,5 násobku životního minima. Formuláře lze vyzvednout v kanceláři školy v časovém předstihu, aby termín zaplacení byl splněn.

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací (§ 15 , odst. 3).

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2