Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Informace platné pro přijímací řízení JARO 2019

Informace pro zájemce o studium na SPŠE - obory Elektrotechnika a Technické lyceum:

 • Jednotnou přijímací zkoušku stanoví v § 60 a následujících zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Ředitel školy stanovuje následující kritéria přijímacího řízení: 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
 • 60 uchazečů v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 30 uchazečů v oboru 78-42-M/01 Technické lyceum
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotná zkouška").
 • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího předmětu Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
 • Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 1. 3. 2019,
  (u oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je nutný lékařský posudek zdravotní způsobilosti).
 • Pozvánky k testování obdrží do vlastních rukou zákonný zástupce uchazeče do 1. 4. 2019.
 • V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí.
 • Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Poznámka: V případě, že uchazeč uplatnil na naší škole obě přihlášky (na obor 26-41-M/01 Elektrotechnika i obor 78-42-M/01 Technické lyceum) bude zde konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení 2x.
Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:
První kolo
1. termín zkoušky
První kolo
2. termín zkoušky
Náhradní termín
k 1. termínu
Náhradní termín
ke 2. termínu
12. 4. 2019 15. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019

 • V prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.
 • Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace se konají vždy v jednom dni.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po 28. 4. 2019, po zaslání výsledků přijímacích testů z CERMAT.
 • Po ukončení prvního kola přijímacího řízení zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatých žáků na webu školy: www.spseol.cz a na úřední desce školy.
 • Přijatý žák potvrdí své rozhodnutí o studiu ve škole odevzdáním zápisového lístku, který odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 • Zákonný zástupce nepřijatého uchazeče obdrží poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání řediteli školy.
 • Doporučujeme průběžně sledovat informace na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Kritéria přijímacího řízení 2019

Termín 1. kola přijímacího řízení stanovuji na pondělí 29. 4. 2019 (nejedná se o termín konání jednotných testů!), další termíny případných kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány po ukončení předchozích kol. Složení přijímací komise: Ing. J. Kolář, Mgr. M. Metelka, B. Mayerová.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů následující skutečnosti:
 1. lepší výsledek z jednotných testů z českého jazyka a matematiky (60 % váhy)
  Přepočtený součet bodů z jednotných testů = 60 bodů
  (český jazyk = 30 bodů, matematika = 30 bodů),
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  (30 % váhy)
  Průměrný prospěch - hodnocen bude celkový průměrný prospěch uchazečů za poslední tři pololetí základní školy (víceletého gymnázia) přepočtem na body
  (celkový průměr 1,00 - 2,00 tedy v přepočtu 30 bodů až 1 bod),
 3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
  (vědomostní soutěže a olympiády – 10 % váhy)
  Preferenční body (body se nesčítají, hodnotí se nejvyšší umístění v soutěži):
- za účast a umístění ve vědomostních soutěžích mimo programování a elektrotechniku (max. 5 bodů)
  Umístění:  1. - 3. místo v celostátním kole - 5 bodů,
za postup do celostátního kola - 4 body,
1. - 3. místo v krajském kole - 3 body,
za postup do krajského kola - 2 body,
1. - 3. místo v okresním kole - 1 bod.
- za účast v soutěžích a kroužcích zaměřených na programování (max. 5 bodů)
  Ohodnocení: 1. – 3. místo v celostátním kole soutěže – 5 bodů,
1. – 3. místo v krajském kole soutěže nebo postup do celostátního kola – 4 body,
1. – 3. místo v okresním kole soutěže nebo postup do krajského kola – 3 body,
účast v kroužku programování nebo elektrotechniky – 2 body
postup do okresního kola soutěže – 1 bod.

U oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je nutný lékařský posudek zdravotní způsobilosti.
Nepodkročitelná hranice bodového zisku, tzv. cut-off-score, je 20,00 bodů včetně ze 100 možných.
Pro přijetí ke studiu mají přednost žáci s vyšším počtem bodů získaných v přijímacím řízení až do naplnění kapacity studijních oborů. Při stejném bodovém hodnocení rozhoduje lepší výsledek jednotných testů.

 


 

Back to top