Charakter studia - Elektrotechnika

V letošním školním roce budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku denního studia oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika se školním vzdělávacím programem Automatizační a komunikační systémy.

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:

 • absolventy 9. tříd ZŠ,
 • pro žáky 4. ročníků víceletých gymnázií (stejné podmínky přijímacího řízení jako žáci ZŠ),
 • vhodné i pro dívky,
 • pro obor jsou stanovena zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb.
Další zajímavosti studia:
 • odborné studium zaměřeno na elektrotechniku, hardware počítačů, počítačové sítě, programování, přenos dat, optické a mobilní komunikace, automatizaci,
 • volba zaměření po 2. ročníku - automatizace nebo komunikace,
 • rozšířená výuka cizích jazyků, odborná angličtina,
 • využívání nových moderních vyučovacích metod (podpůrný e-learning),
 • dělená výuka v odborných laboratořích, cizích jazycích a tělesné výchově,
 • povinná lékařská prohlídka (bez záchvatových onemocnění a poruchy barvocitu).

Profil absolventa - Elektrotechnika

Absolvent školního vzdělávacího programu Automatizační a komunikační systémy se uplatní zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích:

 • při návrhu, výrobě a údržbě elektrotechnických zařízení
 • při projektování,výstavbě, provozování a údržbě datových a telekomunikačních sítí
 • při výstavbě a provozu v sítích mobilních operátorů
 • při využívání výpočetní techniky v elektrotechnických, ale i jiných aplikacích včetně programování a řízení procesů
 • při provozu a údržbě výpočetní techniky
 • při prodeji a servisu elektronických, elektrotechnických zařízení a prostředků výpočetní techniky
 • při návrhu, výrobě a provozu automatizovaných pracovišť
 • při návrhu, provozu a servisu měřících, řídících a automatizovaných systémů
 • při měření a diagnostice elektrických a neelektrických veličin
 • při projektování a realizaci zabezpečovacích zařízení
 • při elektroinstalačních činnostech

Plán učiva - Elektrotechnika

elektrotechnika ucebniplan
 • číslo za lomítkem udává počet dělených hodin - tedy např. 3/1 znamená celkem 3 hodiny týdně, z toho v jedné je třída dělena na skupiny
 • vyučovací předmět cizí jazyk I. je pokračováním anglického jazyka ze základní školy,
 • ve vyučovacím předmětu cizí jazyk II. si žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy,
 • při výuce cizích jazyků se třídy dělí do skupin,
 • dělení hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví ředitel školy podle platných předpisů MŠMT, BOZP a finančních možností školy.

Maturitní zkouška

Novelizace "maturitní vyhlášky" č. 177/2009 Sb. vstoupila v platnost k 15. 10. 2020. Každý rok je vydáno aktualizované Nařízení ředitele o ukončování studia na SŠ a VOŠ, které je distribuováno končícím ročníkům prostřednictvím IS Edookit.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2