Charakter studia - Technické lyceum

V letošním školním roce bude otevřena jedna třída 1. ročníku denního studia oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum se školním vzdělávacím programem Technické lyceum s IT specializací.


Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro:
 • absolventy 9. tříd ZŠ,
 • pro žáky 4. ročníků víceletých gymnázií (stejné podmínky přijímacího řízení jako žáci ZŠ),
 • vhodné i pro dívky,
 • obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
Další zajímavosti studia:
 • široký základ všeobecně-vzdělávacích předmětů,
 • odborné studium zaměřeno na na matematiku, fyziku, programování, počítačové sítě, prezentační dovednosti,
 • vlastní profilace - volba odborného bloku ve 4. ročníku (programování webových aplikací nebo síťová akademie Cisco Net Acdemy),
 • výuka IT se zaměřením na programování po celou dobu studia (samostatná práce),
 • dělená výuka v odborných laboratořích, tělesné výchovy a cizích jazycích.

Profil absolventa - Technické lyceum

Profil absolventa technického lycea:

 • absolvent technického lycea je připraven ke studiu na všech vysokých a vyšších odborných školách zejména pak technických oborů
 • pro další studium získává dobré základy přírodovědných předmětů - matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky
 • na základě získaných poznatků z technických oborů má představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě
 • absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce
 • uplatní se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek a technické dokumentace, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu

Plán učiva - Technické lyceum

technické lyceum ucebniplan
 • číslo za lomítkem udává počet dělených hodin - tedy např. 3/1 znamená celkem 3 hodiny týdně, z toho v jedné je třída dělena na skupiny
 • vyučovací předmět cizí jazyk I. je pokračováním anglického jazyka ze základní školy,
 • ve vyučovacím předmětu cizí jazyk II. si žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy,
 • při výuce cizích jazyků se třídy dělí do skupin,
 • dělení hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech stanoví ředitel školy podle platných předpisů MŠMT, BOZP a finančních možností školy
 • struktura volitelných předmětů pro daný školní rok je v kompetenci ředitele školy.

Maturita - Technické lyceum

Novelizace "maturitní vyhlášky" č. 177/2009 Sb. vstoupila v platnost k 15. 10. 2020. Každý rok je vydáno aktualizované Nařízení ředitele o ukončování studia na SŠ a VOŠ, které je distribuováno končícím ročníkům prostřednictvím IS Edookit.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2